درمان کم پشتی ابروها

کم پشتی ابروها و ۴ راه حل آن

کم پشتی ابروها و 4 راه حل آن

 در مواردي كه کم پشتی ابروها تحت تاثیر بيماري سيستمیك يا موضعي باشد، بايد تحت درمان مناسب قرار بگيرد و در صورت كنترل مشكل داخلي، با استفاده از جراحي پيوند و کاشت ابرو امكان ترميم وجود دارد.

در مواردي كه علت ريزش و کم پشتی ابرو، بيماريهاي روانپزشكي از جمله تريكوتيلومانيا (عادت به کندن موها) باشد، فرد بايد تحت درمان مناسب قرار بگيرد چرا كه در صورت عمل جراحي يا مصرف دارو كندن مجدد آن امكان دارد.

در صورتي كه علت ريزش و کم پشتی ابرو، اسكار جراحي، تروما(مثل تصادف یا زخم) يا سوختگي باشد با استفاده از جراحي پيوند ابرو قابل ترميم می باشد.

بعضي پزشكان از ماينوكسيديل موضعي در درمان ريزش و کم پشتی ابروها استفاده می كنند كه در مواردی می تواند در كاهش ريزش ابرو مفيد باشد.

منبع: کتاب راز زیبایی- پوست و مو