ملاسما

ملاسما چیست؟

ازجمله شایعترین لکه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود که بیشتردرخانمها رخ داده اما بروزآن درآقایان نیزغیرمعمول نیست .

علل و دلایل

ملاسما درافراد با پوست سبزه وتیره بیشتر رخ می دهد. این لکه ها بیشتردرمرکزصورت برروی بینی وگونه ها، وسط پیشانی وبا لای لب به شکل قرینه رخ داده وعلت واقعی ملاسما مشخص نیست وبه نظرمی رسد یک بیماری مولتی فاکتوریال (چند عاملی) باشد. چون این لکها بیشتردرحاملگی ومصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد، لذا تصور میگردد که با عدم تعادل هورمونی ارتباط داشته باشد. البته این به آن معنا نیست که افراد دارای ملاسما دچارکمبود یا افزایش هورمونهای خاصی درخون خود هستند بلکه این عدم تعادل درپوست فرد وجود دارد وبا آزمایشهای هورمونی کشف نمی شود .

ازجمله داروهای دیگری که باعث ایجاد ملاسما می شود می توان به فنی تویین خوراکی اشاره نمود که دربیماری صرع مصرف می شود. عامل ‍ژنتیک ونژاد نیز دربروز این نوع لکها و بیماری ملاسما دخالت دارد.ملاسما فقط بعلت زیبایی برای فرد آزاردهنده بوده وهیچگونه خارش وناراحتی مشابه ایجاد نمی کند.

درمان

نورآفتاب باعث تشدید این نوع لکها و بیماری ملاسما شده وگاهی شروع این نوع لکها بدنبال سفر به مناطق آفتاب خیز و یا تماس طولانی باآفتاب، رخ می دهد. جهت درمان بیماری ملاسما استفاده ازضدآفتاب مناسب اولین قدم درمان می باشد، درغیراینصورت اثرضدِّ لکها نیزکم خواهد شد.

داروهای زیادی برای درمان ملاسما پیشنهاد می شود ولی باید درنظرداشت که ملاسما چند نوع دارد که درمان دربرخی انواع آن مؤثر ودربرخی بطورنسبی مؤثر و دریک نوع نیزاصلاً مؤثرنمی باشد. ملاسما را می توان براساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسیم نمود :

  • اپی دِرمال یا سطحی

این نوع ملاسما به درمانهای ضدلک پاسخ مناسبی می دهد.

  • اپی دِرم ودیرمال

از لحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب شده و به درمانهای ضدلک پاسخ نسبی می دهد.

  • دِرمال

عمق بیشتری ازدونوع قبلی داشته وپاسخی به درمانهای ضدلک نمی دهد.

درمانهای ضدلک شامل هیدروکینون، آزلاییک اسید، ویتامینC، لایه بردارهای حاوی  AHAوهمچنین داروهای جدیدتری که هنوزاثرآنها بامطالعات دقیق ثابت نشده مانند آربوتین، glabridin، آلوئه ورا و… می باشد. گاه ازترکیب چند دارونیزاستفاده می شود تا اثرات آنها تشدید گردد. ازپیلینگ شیمیایی نیزجهت درمان ملاسما استفاده می شود که با لایه برداری عمقی می تواند باعث بهبودی ضایعات شود اما درکنار این اثرمفید می تواند گاهی با تحریک پوستی باعث تشدیدضایعات نیز بشود. میکرودِرمابریژن نیزهمین خاصیت را دارد.

این نکته را باید به خاطرداشت که درمانهای ملاسما ازهرنوع که باشد؛ باید بطورطولانی مصرف شده وگاه با قطع درمان عود لکها را شاهد هستیم. البته برخی داروها را می توان فقط برای دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان ملاسما باید تحت نظرمتخصص پوست انجام گیرد تا ازعوارض آن کاسته گردد. برای مثال داروی هیدروکینون باغلظتهای بالارا نمی توان بیش ازشش ماه استفاده نمود زیرا احتمال عوارض آن که خود به شکل لکه های خاصی می باشد را افزایش می دهد.

منبع: کتاب رازهای زیبایی و جوانی